RECYKLACE PROCESNÍCH KAPALIN

Bez vody a compoundu se při omílání nelze obejít. Obojí je díky trvalému nárůstu cen zdrojů a surovin stále finančně náročnější. Myšlenka procesní kapalinu po omílání nelikvidovat, ale recyklovat ji a používat v uzavřeném okruhu, je tudíž zcela přirozená a logická. Při mechanické recyklaci procesní kapaliny (odstřeďováním) dosahujeme až 98%-ní úspory vody a 90%-ní úspory compoundu. Provozovatel omílacího zařízení s recyklací navíc nepotřebuje pro vypouštění do kanalizace žádné speciální vodohospodářské povolení a dosahuje dalších významných úspor při likvidaci odpadů.

Při recyklaci procesní kapaliny odstřeďováním dochází k oddělení mechanických nečistot působením odstředivé síly. Oleje a jemný obrus od velikosti částic ≥ 1,0 µm jsou z kapaliny vyloučeny s pomocí flokulantů s prakticky 100%-ní účinností. Použitý compound zůstává z větší části v procesní kapalině zachován. Ztráty kapaliny způsobené vynesením na obrobcích nebo odparem jsou automaticky kompenzovány dávkovacími stanicemi pro vodu a compound. Samostatná dávkovací stanice zajišťuje rovněž optimální přidávání flokulantu, zajišťujícího odloučení olejů a jemného obrusu z procesní kapaliny.

Poloautomatické odstředivky

Modelová řada odstředivek Trowal ZM-03 se vyznačuje robustní konstrukcí a snadnou obsluhou. Odstředivka pracuje zcela samostatně a nezávisle na vlastním omílacím zařízení. Manuálně se provádí pouze výměna odkalovací vložky. Kapacita jednoho cyklu je až 14 litrů (cca 19 kg) kalu. Typ ZM 03-ECO 1 je ekonomická verze vhodná pro jedno omílací zařízení. Typ ZM 03-FL je vybaven integrovaným blokem nádrží na znečištěnou a recyklovanou procesní kapalinu a může k ní být napojeno i několik omílacích zařízení najednou.

Plně automatické odstředivky

Odstředivky Trowal ZA 04 resp. ZA 06 pracují díky programovatelnému automatu v plně automatickém cyklu a zvládnou vyčistit 1.000 resp. 2.000 litrů znečištěné procesní kapaliny za hodinu. V rotujícím bubnu se na vnitřní stěně usazuje kal, který je po uplynutí předem nastaveného cyklu bez jakéhokoliv zásahu operátora odříznut a padá do kalového vozíku umístěného pod odstředivkou. Stavebnicová koncepce umožňuje pomocí přídavných nádrží, kalových čerpadel, dávkovacích stanic a přídavných chladičů navrhnout recyklační systém přizpůsobený na míru každého provozovatele.

Odstředivky používané v technologii omílání lze stejně dobře použít pro čištění odpadních vod z lakoven, fosfátovacích lázní a myček, chladících kapalin při třískovém obrábění, procesních kapalin při mokrém tryskání, broušení nebo lapování.

Existují samozřejmě technologie, při nichž jsou používány jako mořidla kyseliny anebo vícestupňové procesy s několika odlišnými compoundy, při nichž procesní kapalina prostě recyklovat nejde. V takovém případě je řešením vyčištění kapaliny pomocí speciálních flokulantů a její odvedení do kanalizace.